Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ SKAŁA

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, będących obywatelami polskimi mającymi pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionymi praw publicznych, zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości historycznej, patriotycznej i kulturowej społeczeństwa. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Choroszcz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§5.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powierzać prowadzenie prac na podstawie innych stosunków prawnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie świadomości historycznej i kulturowej społeczeństwa w oparciu o fundamenty cywilizacji łacińskiej.

 2. pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 3. działanie na rzecz wspomagania rozwoju demokracji, ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, wyrównywania szans społecznie odrzuconych,

 4. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych realizujących zbieżne cele statutowe,

 5. wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku Polski oraz Polaków, utrwalanie godności Polaków oraz mieszkańców poszczególnych regionów  poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności pro obywatelskiej,

 6. Utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, w tym krajobrazu,

 7. Wychowywanie młodzieży poprzez sport.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Organizowanie wystaw o tematyce historycznej i społecznej.

 2. Promowanie historii wśród młodzieży.

 3. Współpracę ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

 4. Prowadzenie kampanii społecznych.

 5. Organizowanie imprez o tematyce historycznej i społecznej

 6. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz nauki kultury i ochrony zabytków.

 7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządami, Lasami Państwowymi i innymi instytucjami działającymi na terytorium Rzeczypospolitej.

 8. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi

 9. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

10.  Wydawanie własnych publikacji.

11.  Prowadzenie strony internetowej.

12.  Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu, na którym działa Stowarzyszenie.

13.  Prowadzenie poszukiwań przedmiotów historycznych, w tym przy użyciu urządzeń specjalistycznych, za pozwoleniem konserwatora zabytków oraz właściciela terenu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

14.  Działalność grupy rekonstrukcji historycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. kandydatów

 2. zwyczajnych,

 3. wspierających,

 4. honorowych.

§11.

Członkiem – kandydatem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także małoletni od 16 do 18 roku życia, za zgodą opiekuna prawnego, jeżeli:

 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie

 2. Przedstawi pisemną, pozytywną opinię co najmniej dwóch z członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§12.

Członkiem – kandydatem staje się po spełnieniu warunków z §11, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Data uchwały Zarządu Stowarzyszenia jest początkiem okresu kandydackiego.

§13.

 1. Co najmniej po okresie trzech miesięcy a maksymalnie do dwunastu miesięcy, po złożeniu wniosku przez członka – kandydata Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania członkowi – kandydatowi statusu członka zwyczajnego. Do rozpatrzenia wniosku członka – kandydata przez Zarząd konieczna jest pisemna, pozytywna opinia trzech członków zwyczajnych.

 2. Zarząd może w drodze wyjątku skrócić okres kandydacki członka – kandydata, jeżeli przemawiają za tym istotne przesłanki.

§14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§16.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wniosła istotny wkład w badanie historii Polski, krzewienie postawy patriotycznej lub posiada inne doniosłe zasługi na rzecz Polski.

§17.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia i po pozytywnej opinii zarządu, lub na wniosek zarządu.

§18.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 5. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków z głosem stanowiącym mają członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 lat.

 6. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 lat mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach władz Stowarzyszenia.

§19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek,

 4. godnego reprezentowania postawy patriotycznej i promowania wartości cywilizacji łacińskiej,

§20.

Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie-kandydaci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§22.

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. Mogą jednak deklarować dobrowolne darowizny na cele Stowarzyszenia.

§23.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. własnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez zarząd:

  1. z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej 12 miesięcy

  2. z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

  3. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

  4. z powodu systematycznego, bez usprawiedliwienia, nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia – przez okres co najmniej 12 miesięcy

 3. 3. na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 3 członków z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania.

§24.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 od daty doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25.

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§26.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§27.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§28.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi ,członkowie-kandydaci oraz zaproszeni goście.

§29.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§30.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co  najmniej  raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§31.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§32.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

 2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§33.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

10.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przez Zarząd

11.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

12.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§34.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków a  także  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu:

 3. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 4. pisemnej rezygnacji,

 5. odwołania przez Walne Zebranie w drodze uchwały.

§35.

 1. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów wybieranych  przez  Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

 2. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw upoważniony jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczania pism Stowarzyszeniu są dokonywane wobec Prezesa Zarządu.

 4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków.

§36.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§37.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. ustalanie bieżącego planu pracy Stowarzyszenia

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 9. występowanie o odpowiednie zezwolenia w przypadkach określonych w §8 ust 13 Statutu

 10. zwolnienie członka z obowiązku płacenia składki członkowskiej

 11. powołanie skarbnika Stowarzyszenia, odpowiedzialnego za przyjmowanie środków pieniężnych i materialnych, ich ewidencjonowanie i sprawozdawczość, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

 12. powoływanie osób odpowiedzialnych za kontakt z przedstawicielami mediów

§38.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§39.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru członków Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybiera również Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz sekretarza.

 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:

 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 • pisemnej rezygnacji,

 • odwołania przez Walne Zebranie w drodze uchwały.

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 • Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Komisji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków.

§40.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz  zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§41.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§42.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej.

§43.

Za przechowywanie środków pieniężnych Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Skarbnik, powoływany przez zarząd.

§44.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§45.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§46.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§47.

Wysokość  składki  członkowskiej na  dany  rok  ustala  Walne  Zebranie Członków na  wniosek  zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§49.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§50.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§51.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Komentowanie wyłączono.