Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

Pamięć i Tożsamość SkałaZawiadamiamy, że na podstawie § 30 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała z siedzibą w Choroszczy, zwołuje na dzień 30 stycznia 2014 r. o godz. 20.00 w budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, 16-­070 Choroszcz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków

6. Przedstawienie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 r.

b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2013 r.,

rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2013 r.

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

d) wniosek Zarządu co do pokrycia straty lub podziału zysku,

7. Dyskusja

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2013 r.,

rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2013 r.,

b) przeznaczenie zysku za 2013 r.,

c) udzielenia absolutorium dla Zarządu,

9. Wybór członków na kolejną kadencję Zarządu.

10. Zamknięcie obrad

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.